đề cương ôn tập hóa 9 học kì I năm học 2009 - 2010

Go down

đề cương ôn tập hóa 9 học kì I năm học 2009 - 2010

Bài gửi  quangchanh on 30/12/09, 07:52 pm

Trường THCS Mỹ Hoà
Tổ HOÁ - SINH
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I , HOÁ HỌC 9
Năm học: 2009-2010
Đề 1) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN : HOÁ KHỐI : 9
I / PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu đúng
Câu 1: Dãy chất tác dụng với nước :
A/ SO2, Na2O, P2O5, SO3, Na. B/ SO2, SiO2, Na2O, P2O5.
C/ SO2, K2O, CuO, CO2 . D/ Cu, SO2, Na2O, P2O5.
Câu 2: Dãy chất nào sau đây tác dụng với dd axit HCl ?
A/ NaCl, Zn, CuO, Fe(OH)3. B/ CaCO3, Cu, CuO, Fe(OH)3.
C/ CaCO3, Zn, CuO, Fe(OH)3. D/ CaCO3, Zn, SiO2, Fe(OH)3.
Câu 3: Nhận biết 4 dd H2SO4, Ba(NO3)2, NaOH, NaCl dùng
A/ BaCl2 B/ Quì tím C/ Na2SO4 D/ KOH
Câu 4: Oxit chia làm mấy loại ? A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/ 4
Câu 5: Dãy chất tác dụng với dd NaOH :
A/ ZnO, Al2O3, CO2, HNO3. B/ FeO, Al2O3, CO2, HNO3.
A/ MgO, Al2O3, CO2, HNO3. D/ ZnO, Al2O3, CO, HNO 3.
Câu 6: Dãy chất nào sau đây được xếp tính kim loại giảm dần?
A/ Fe, Na, Cu. B/ Na, Cu, Au. C/ Au, Cu, Na. D/ Cu, Na, Fe.
Câu 7: Dãy chất nào tác dụng được với dd Na2CO3?
A/ dd HCl, dd BaCl2. B/ dd NaCl, dd HCl C/ dd HCl, dd NaOH. D/ dd HCl, dd Na2SO4.
Câu 8: dd axit làm quì tím thành quì: A/ xanh. B/ tím. C/ vàng. D/ đỏ.
Câu 9: Cho 1 cây đinh sắt vào dd CuSO4. Hiện tượng xãy ra là:
A/ Chất rắn màu đỏ bám vào cây đinh sắt B/ dd nhạt màu dần.
C/ Chất rắn màu đỏ bám vào cây đinh sắt và dd nhạt màu dần.
D/ Không có hiện tượng xãy ra.
Câu 10: Cho 9,2 gam kim loại A hoá trị I tác dụng với clo dư thu được 23,4 gam muối.
A là kim loại nào?
A/ Cu = 64 B/ Fe = 56 C/ K = 39 D/ Na = 23
Câu 11: Điều chế muối CuCl2 bằng cách cho Cu tác dụng với:
A/ dd HCl. B/ khí Cl2 kèm to . C/ dd FeCl2. D/ dd NaCl.
Câu 12: Cho cùng một số mol các kim loại đồng, kẽm, nhôm và sắt tác dụng hết với dung dịch HCl thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất:
A/Nhôm B/ Đồng C/ Kẽm D/ Sắt
II/ TỰ LUẬN:
Câu 1: Trình bày tính chất hoá học của bazơ, viết pthh minh hoạ.
Câu 2: Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau đây :
Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al AlCl3
Câu 3: Cho 10 gam hỗn hợp kẽm và đồng tác dụng với dd HCl dư, sau phản ứng còn
lại 3,5 gam chất rắn .
a/ Tính tỉ lệ phần trăm theo khối lượng các chất có trong hh ban đầu?
b/ Lượng khí sinh ra ở đktc cho qua 14,4 gam FeO nung nóng.Tính khối lượng sắt thu
được ? Biết phản ứng xãy ra hoàn toàn. Cho Fe = 56 , O = 16 , Zn = 65 .
Câu 4: Cho 100ml dung dịch Na2CO3 1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch BaCl2.
a. Viết PTHH xảy ra.
b. Tính khối lượng chất kết tủa thu được.
c. Tính nồng độ % của dung dịch BaCl2 dùng cho phản ứng trên.
( Biết Na = 23; C = 12; O = 16; Ba = 137; Cl = 35,5 ).


Đề 2) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC Lớp 9
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Em hãy khoanh tròn vào 1 trong các chữ cái A, B, C, D mà em cho là đúng .
Câu 1/ Cho những chất sau: H2O ; KOH ; Na2O ; CO2 . Có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau ?
A- 2 B- 3 C- 4 D- 5
Câu 2/ Để nhận biết 2 dung dịch K2SO4 và K2CO3 ta có thể dùng thuốc thử là dd nào nào dưới đây ?
A- BaCl2 B- NaOH C- HCl D- AgNO3
Câu 3/ Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dich H2SO4 loãng tạo ra chất khí ?
A- Cu B- Zn C- Ag D- S
Câu 4/ Cho các Oxit sau đây : Na2O ; CO2 ; SO3 ; K2O . Dãy oxit nào tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quì tím hóa xanh ?
A- Na2O ; CO2 B- CO2 ; SO3 C- K2O ; SO3 D- Na2O; K2O
Câu 5/ Những cặp bazơ nào dưới đây bị nhiệt phân tạo thành Oxit ?
A- Fe(OH)3 ; Cu(OH)2 B- NaOH ; Fe(OH)3 C- KOH ; Cu(OH)2 D- NaOH ; KOH
Câu 6/ Cho sơ đồ phương trình hóa học sau : 3H2SO4 + X Y + 6H2O
X , Y là cặp chất nào dưới đây ?
A- Al2O3 ; Al2(SO4)3 B- 2Fe(OH)3 ; Fe2(SO4)3 C- Fe2O3 ; Fe2(SO4)3 D- 2Al ; Al2(SO4)3
Câu 7/ Dãy kim loại nào dưới đây được xếp theo chiều độ hoạt động hóa học tăng dần
A- Ag , Cu, Hg, Zn , Fe , Al , K B- K , Al , Zn , Fe , Cu , Hg , Ag
C- Ag , Hg , Cu , Fe , Zn , Al, K D- Ag , Cu , Fe , Zn , Al , K , Hg
Câu 8/ Cho 3,25 g muối sắt clorua tác dụng với bạc nitrat dư thu được 8,61 g kết tủa .
Công thức hóa học của muối sắt clorua là :
A- FeCl3 B- FeCl2 C- FeCl D- Fe3Cl2
Câu 9/ Dẫn 11,2 lít CO2 (DDKTC) qua dung dịch NaOH chứa 1 mol NaOH . Khối lượng muối tạo thành là :
A- 106 g B- 53 g C- 84 g D- 42 g
Câu 10/ Những cặp chất nào dưới đây cùng tồn tại trong dung dịch ?
A- KCl và NaNO3 B- AgNO3 và HCl C- KOH và HCl D- MgCl2 và NaOH
Câu 11/ Hòa tan hết 19,5g kali vào 261g nước . Nồng độ % của dung dịch thu được là.
A- 5 % B- 10% C- 15% D- 20%
Câu 12/ Để làm khô khí CO2 có lẫn hơi nước người ta có thể dẫn khí nầy qua :
A- H2SO4 đậm đặc B- NaOH rắn C- CaO mới nung D- Al2O3
II/ PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1:Trình bày tính chất hoá học của Natri hiđrôxit NaOH. Viết phương trình phản ứng minh hoạ ?
Câu 2 : Viết các phương trình phản ứng thực hiện chuyển hoá sau :
Na Na2O NaOH Na2SO4 NaCl NaNO3


NaCO3
Câu 3/ Hòa tan hoàn toàn 0,56g sắt bằng dung dịch H2SO4 19,6% vừa đủ .
A/ Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí H2 sinh ra (ĐKTC) ?
B/ Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng ? ( 2,5đ )
Cho : Fe = 56; S = 32; O = 16; H =1; Cl = 35,5; Na = 23 ; C = 12; Ag = 10
Câu 4:Hoà tan hết 10 gam hỗn hợp Fe và Cu trong 200ml dung dịch HCl thu được
2,24 lít H2 ở đktc.
a.Tính % khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp ?
b. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng ?


Đề 3) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : HÓA HỌC 9
I / TRẮC NGHIỆM :
Khoanh vào một trong các chữ A, B, C, D trước phương án đúng :
Câu 1 : Cặp chất nào dưới đây cùng tồn tại trong dung dịch
A- AgNO3 và HCl B- K2CO3 và Na2O C- Ba(OH)2 và HNO3 D- Na2SO4 và BaCl2
Câu 2 : Dãy chất nào dưới đây đều là oxit axit
A- CO2, P2O5, NO, SO3 C- K2O, SO3, CaO, ZnO
B- N2O5, SO2, SiO2, CO2 D- MgO, P2O5, SiO2, Na2O
Câu 3 : Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết dãy dung dịch nào dưới đây
A- HCl, MgSO4, NaCl, KOH C- NaCl, Na2CO3, Ba(OH)2, H2SO4
B- HNO3, Na2SO4, KCl, CaCl2 D- NaOH, KCl, K2SO4, NaNO3
Câu 4 : Cặp chất nào sau đây không tồn tại trong dung dịch
A- HCl và K2SO4 B- H2SO4 và NaNO3 C- KOH và NaCl D- Na2CO3 và Ba(OH)2
Câu 5 : Một dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn dung dịch AgNO3, có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2
A- Cu B- Fe C- Al D- Mg
Câu 6 : Dãy các chất nào dưới đây đều tác dụng với dung dịch H2SO4
A- KOH, CaCO3, MgO, Fe C- P2O5, Ag, Cu(OH)2, BaCl2
B- Ba(OH)2, SO2, Ba(NO3)2, HNO3 D- HCl, NaOH, CuO, K2SO4
Câu 7: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường
A- Na, Al B- Mg, K C- Al, Cu D- K, Na
Câu 8 : Cho 1,6g Fe2O3 tác dụng với 100ml dung dịch HCl 1M ( Giả sử thể tích dung dịch sau phản ứng không thay đổi ). Nồng độ axit HCl trong dung dịch sau phản ứng là :
A- 0,3M B- 0,4M C- 0,5M D- 0,6M
Câu 9: Dãy các chất nào dưới đây đều là hợp chất muốí
A- KNO3, CaCl2, Zn(OH)2, HCl C- SO3, MgCl2, ZnSO4, Ca(OH)2
B- NaHCO3, MgCO3, CuSO4, Ba(NO3)2 D- K2CO3, HNO3, Na2SO4, Na2HPO4
Câu 10:Để phân biệt 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 có thể dùng dd thuốc thử nào dưới đây :
A- HCl B- BaCl2 C- AgNO3 D- NaOH
Câu 11: Dãy chất nào sau đây đều là bazơ kiềm:
A/ NaOH, KOH, Ba(OH)2. B/ KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2
C/ KOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2 D/ NaOH, Fe(OH)2, LiOH
Câu 12: Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây:
A/ H2SO4, SO2, Al, CuSO4 B/ FeCl2, MgCl2, HCl, BaCl2
C/ HNO3, KNO3, KCl, MgO C/ H3PO4, CuO, ZnSO4, CO2.
II/TỰ LUẬN :
Câu 1. Trình bày tính chất hóa học của axit .Viết phương trình phản ứng minh hoạ ?
Câu 2 :Viết phương trình các phản ứng thực hiện chuyển đổi sau :
K  KOH  K2CO3  KCl  KNO3 KNO2
Câu 3 : Hòa tan 27,2 g hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 bằng một lượng dư dung dịch H2SO419,6%, thu được 4,48 lít (ở đktc )
A/ Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra ?
B/ Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu ?
C/ Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng ?
Câu 4 : Cho 200ml dung dịch H3PO4 tác dụng hết với 300ml dung dịch ZnCl2 2M .
a.Viết PTHH xảy ra .
b.Tính khối lượng kết tủa thu được .
c.Tách bỏ kết tủa .Tính nồng độ M của dung dịch thu được(Giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể ) Cho biết: Zn =65 ; O = 16 ; Cl =35,5 ; H =1 ; P =31

Đề 4) ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : HÓA HỌC 9
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào một chữ A hoặc B,C,D trước phương án chọn đúng.
Câu 1 : Các cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau ?
A. CO và H2O. B. HCl và AgNO3 . C. Cu(OH)2 và NaCl. D. SO3 và HNO3
Câu 2: Đơn chất nào sau đây tác dụng với axit H2SO4 (loãng) giải phóng khí H2 ?
A. Đồng. B. Kẽm. C. Bạc. D. Phôt pho.
Câu 3: Nhận định sơ đồ sau: * Kim loại (A) + HCl Muối(B) + H2
* Oxit kim loại (X) + H2O Kiềm
A,X lần lượt có thể là:
A. Zn, CuO. B. Ag, MgO. C. Fe, Na2O. D. Cu, CaO.
Câu 4 : Để làm khô một mẫu khí SO2 ẩm , có thể dẫn mẫu khí này qua bình chứa:
A. Nước vôi trong. B. Bột Vôi sống C. NaOH đặc. D. H2SO4 đặc
Câu 5 : Điều nào sau đây là không đúng?
A. BaO là oxit bazơ. B. ZnO là oxit lưỡng tính
C. SO3 là oxit axit. D. Các oxit phi kim đều là oxit axit
Câu 6: Chỉ dùng dd NaOH có thể phân biệt được cặp oxit bazơ nào trong mỗi cặp oxit bazơ sau:
A. CuO, Fe2O3. B. MgO, K2O. C. CuO, Al2O3. D. Na2O, CaO
Câu 7: Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dd KẽmSunphat và Natricacbonat ?
A. dd KaliSunphat. B. dd Axit Clohidric C. dd bari clorua. D. dd NatriNitrat.
Câu 8: Thể tích dd H2SO4 1,5 M cần dùng để trung hoà 300 ml dd KOH 1M là:
A. 120 ml. B. 150 ml. C. 100 ml. D. 80 ml.
Câu 9 : Loại phân đạm nào sau đây có hàm lượng Nitơ cao nhất ?
A. Urê : CO(NH2)2. B. Amoninitrat : NH4NO3.
C. Amoni Sunphat : (NH4)2SO4 . D. AmoniHidrophôtphat : (NH4)2HPO4
Câu 10 : Cho 2,24 lit khí CO2(ở dktc) phản ứng với dd có chứa 0,1 mol NaOH .Khối lượng muối tạo thành là
A. NaHCO3 : 8,4 g. B. NaHCO3 : 7,4 g. C. Na2CO3 : 7,4 g. D. Na2CO3 : 8,4 g.
PHẦN II: TỰ LUẬN:
Bài 1: Trình bày tính chất hoá học của Muối. Viết PTHH minh hoạ
Bài 2: Viết các PTPƯ thực hiện dãy biến hoá sau:
( 1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4)
Na2O NaOH Na2SO4 NaCl NaNO3
(5) ( 6)
Na2SO3 SO2
Bài 3: Hoà tan hết 18,8 gam Kali oxit vào nước thu được một dd có nồng độ 20%
a/- Lập phương trình hoá học của PƯ.
b/- Tính khối lượng dd thu được.
c/- Dùng 0,2 lit dd axit H2SO4 có D = 1,14 g/ml để trung hoà hết lượng dd bazơ thu được ở trên.
Tính nồng độ phần trăm của dd muối tạo thành sau phản ứng.
( K= 39; O = 16 ; H = 1 ; S = 32 )
Bài 4: Cho kẽm tác dụng với dung dịch HCl 20%, người ta thu được 5,6 lit khí(đktc).
a.Viết PTHH. Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng.
b. Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng.

Đề 5) ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : HÓA HỌC 9
I/ TRẮC NGHIỆM :
Hãy khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D ở câu để chọn phương án đúng :
Câu 1 : Các chất cho trong dãy đều tác dụng được với nước :
A : P2O5, CaO, SO3, Na2O. B : CO2, CaO, Fe2O3, Na2O.
C : N2O5, ZnO, Na2O, SO3. D : N2O5, SO2, CuO, Na2O.
Câu 2 : Các chất cho trong dãy đều tác dụng với HCl :
A : Cu, Na2O, MgO, Fe(OH)2. B: Al, K2O, Ba(OH)2, Na2CO3.
C : Mg, Al(OH)3, H2O, CaCO3. D : SO3, NaOH, K2O, Fe.
Câu 3 : Các chất cho trong dãy đều tác dụng với SO2 :
A : KOH, Fe2O3, Zn(OH)2, CaO. B: NaOH, CaO, H2O, Ca(OH)2
C : CuO, Fe2O3, MgO, CaO D : Na2O, Fe2O3, Al2O3, ZnO
Câu 4 : Các chất cho trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH :
A : SO3, HCl, CO2, H2SO4. B : HCl, HNO3, Na2S, H2SO4.
C : H2O, H3PO4, H2S, H2SO4. D : HCl, Ca(OH)2, HNO3, H2S.
Câu 5 : Cho các cặp chất sau :
a/ MgSO4 + BaCl2 b/ ZnCl2 + H2SO4 c/ Fe(NO3¬)3 + KOH d/ CaCO3 + NaOH.
Có phản ứng trao đổi xảy ra ở các cặp chất :
A : a,b,d B : a,d C: b,c,d D : a,c
Câu 6 : Cho 20,8 g BaCl¬2 tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 có thể thu được bao nhiêu gam kết tủa : A : 23,3 B : 46,6 C : 2,33 D : 69,9
Câu 7 : Sau khi đốt photpho đỏ trong bình có một ít nước. Lắc bình một lúc, trong bình có một dung dịch . Dung dịch trong bình làm quỳ tím chuyển thành màu :
A : Xanh B : Mất màu C : Đỏ D : Vẫn màu tím
Câu 8 : Cho bột kim loại đồng vào axit sunfuric đậm đặc, nguội. Hiện tượng xảy ra là :
A : Không có hiện tượng gì xảy ra B : dung dịch có màu xanh lam
C : Đồng tan dần D : có bọt khí thoát ra
Câu 9 : Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây :
A/ K2SO3 và H2SO4 ; B/ Na2SO3 và NaOH ; C/ K2SO4 và HCl ; D/ Na2SO4 và CuCl2
Câu 10: Bazơ bị nhiệt phân huỷ là :
A . Bazơ không tan; B. Bazơ tan C. Tất cả các bazơ . D. Không có bazơ nào
Câu 11: Độ pH của giấm ăn là :
A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
II/ TỰ LUẬN
Câu 1 : Oxit axit có những tính chất hoá học nào ? Viết PTHH minh hoạ.
Câu 2 : Viết các phương trình hoá học để thực hiện dãy chuyển đổi hoá học sau :
CuO  CuCl2  Cu(OH)2  CuSO4  CuCl2 (2đ)
Câu 3 : Trộn 30 ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3.
a) Tính khối lượng chất rắn thu được.
b) Tính nồng độ M của các chất có trong dung dịch sau phản ứng (2đ)
( Cho Cl = 35,5 ; Ca = 40; Ag = 108; N = 14; O =16 )
Câu 4 : Cho 15,5 g Na2O tác dụng với nước được 0,5 lít dung dịch A.
a/ Tính nồng độ M của dung dịch A .
b/ Tính thể tích dung dịch H2SO4 20 % ( d = 1,14g/ml ) cần để trung hoà dung dịch A .
c/ Tính nồng độ M của chất có trong dung dịch sau phản ứng .
Đề 6) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn : HÓA HỌC 9
I/Trắc nghiệm:
Hãy khoanh tròn một trong các chữ cái A,B,C hoặc D trước câu chọn đúng.
Câu 1 : Dãy chất nào sau đây đều tác dụng dung dịch NaOH?
A. SO3, CO2, HCl, CuSO4, FeCl3 ; B. CO2, FeO, H2SO4, AgNO3.
C. CO , CuO, Ca(OH)2, Al(OH)3, HNO3 ; D. SO2, CO2, HCl, KOH, CuSO4 .
Câu 2: Dãy chất nào đều là những hợp chất muối?
A. CaCO3, Na2O, Ba(OH)2, CO2, KH2PO4 B. KCl, NaHCO3, FeSO4, AlPO4, AgNO3 ; C. MgHPO4 , MgSO4, KOH, CaO, HCl, ; D. CaCO3, NaCl, BaSO4, CaO, NaCl.
Câu 3 : Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO4, người ta có thể dùng dung dịch thuốc thử nào sau đây?
A.BaCl2 ; B. NaOH ; C. HCl ; D. KNO3
Câu 4 : Cho 200ml dung dịch NaOH trung hoà vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 2M .Nồng độ mol của dung dịch NaOH cần dùng là :
A. 2M ; B. 2,5M; C. 2,2M; D.4M .
Câu 5 : Dãy chất nào gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường?
A. Na, Fe, Cu ; B.Fe, Cu, K ; C.Cu, Mg,Al D.Na, K, Ca ;
Câu 6 : Dung dịch FeSO4 có lẫn CuSO4 có thể dungchất nào sau đây để làm sạch muối sắt II?
A.Fe ; B.Cu ; C.Mg ; D.Na
Câu 7: Để trung hoà200g dung dịch natri hiđroxit 10% thì cần dùng bao nhiêu gam dung dịch axit clohiđric 3,65%?
A.495g ; B.500g ; C.510g ; D.Kết quả khác
Câu 8 : Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A.Tất cả các muối nitrat đều tan ; C.Hầu hết các muối clorua đều không tan trừ AgCl
B.Tất cả các muối cacbonat đều không tan; D.Hầu hết các muối phôtphat đều tan trừ K3PO4
Câu 9 : Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ ?
A.NaOH ; B.NaCl ; C. HCl ; D.KCl
Câu 10 : Nhận biết các dung dịch HCl, H2SO¬4, NaOH ta có thể dùng cách nào trong các cách sau:
A.Dùng dung dịch BaCl2 và quỳ tím ; B.Dùng dung dịch BaCl2
C. Dùng dung dịch AgNO3 ; D.Dùng kim loại kẽm
Câu 11 : Dãy chất nào sau đây đều tan được trong nước ?
A.KNO3 , NaOH , CuSO4 ,FeCl2 ; B.Fe(OH)3 , Cu(OH)2, AgCl , KNO3
C.Cu(OH)2, AgCl , KNO3 , NaOH ; D. Fe(OH)3 , Ca(OH)2, NaCl , KNO3
Câu 12: Oxit của một nguyên tố có hoá trị II chứa 28,75% oxi về khối lượng.Hỏi nguyên tố đó là nguyên tố nào sau đây?
A. Fe , B. Mg , C. Cu , D. Ca II/ Tự luận:
Câu 1: Trình bày tính chất hoá học của oxit bazơ. Viết các phương trình hoá học minh hoạ
Câu 2. Thực hiện dãy biến hoá sau :
S SO2 H2SO3 Na2SO3 SO2
Câu 3: Cho 200ml dung dịch H3PO4 tác dụng hết với 300ml dung dịch ZnCl2 2M .
a.Viết PTHH xảy ra .
b.Tính khối lượng kết tủa thu được .
c.Tách bỏ kết tủa .Tính nồng độ M của dung dịch thu được(Giả sử thể tích dd thay đổi không đáng kể ) Cho biết: Zn =65 ; O = 16 ; Cl =35,5 ; H =1 ; P =31

quangchanh
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 30/12/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết